Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vypaľovanie trávy a bylinných porastov

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov, ktorí v okrese Poprad od marca 2013 zasahovali už 20 krát.

V súčasnosti platia rôzne zákony, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a domácnosti zakazujú.

Spaľovať horľavé látky   na voľnom priestranstve môže právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ iba na základe vydaného rozhodnutia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v súvislosti so splnením konkrétnych podmienok zo strany právnickej resp. fyzickej osoby – podnikateľa.

Naproti tomu zákon o odpadoch NR SR č. 223/2001 v znení noviel od 1. januára 2006 špeciálne platí zákaz zneškodňovať pálením odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním.

Iný odpad (napr. plasty, papier, sklo…) sa môže zneškodňovať iba v zariadeniach, ktoré sú k tomuto účelu špeciálne vybudované ( separačné linky, riadené skládky odpadov, spaľovne odpadu).

Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení noviel, kde podľa § 127 občianskeho zákonníka, na základe ktorého „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“.

Fyzická osoba za vypaľovanie na mieste môže dostať od OR HaZZ blokovú do 100 eur. V správnom konaní môže dostať v pokutu od 99 do 331 eur. Právnické osoby resp. fyzické osoby podnikatelia majú prísnejšie postihy a v prípade, že dôjde k správnemu konaniu, zákon umožňuje uložiť pokutu do 16 596 eur.

Vypaľovanie suchej trávy škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom zabíja aj ľudí. Dusivý dym, vznikajúci spaľovaním lístia či suchej trávy, obsahuje oxid uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dusný, dechtové látky a nebezpečné dioxíny. Sú to prevažne syntetické látky s vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na živočíšne druhy, ekosystémy a ľudské zdravie. U človeka môžu vyvolať poškodenie imunitného či nervového systému a dokonca majú aj rakovinotvorné účinky.

V Poprade, 2. 5. 2013
Spracoval: mjr. Ing. František Morihlatko