Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Záverečný účet obce Spišský Štiavnik 2012

Obec Spišský Štiavnik, ako samostatná rozpočtová jednotka, hospodárila v roku 2012 na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet na rok 2012 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 160/2011 zo dňa 16.12.2011 ako vyrovnaný, kedy celkové príjmy tvorili čiastku 1 269 569,00 €, celkové výdavky 1 269 569,00 €.
Schválený rozpočet je v súlade s ustanoveniami zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
(podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku
zaverecny-ucet-2012