Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 7. jún 2013, t.j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení OZ /p. Kleinová
 5. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a poplatku č. 1/2013 /p. Zummerová
 6. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2013 Požiarny poriadok obce /p. Kleinová
 7. Príprava zriadenia Obecného hasičského zboru a menovania veliteľa Obecného hasičského zboru /p. Kleinová
 8. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách: /Ing. Korenko
  • a/ stav plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 31.3.2013 v porovnaní s ročným rozpočtom obce
  • b/ následná kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 7.12.2012
  • c/ následná kontrola účtovných dokladov
 9. Účtovná závierka a záverečný účet hospodárenia obce v roku 2012
  • a/ Správa nezávislého auditora k hospodáreniu obce za rok 2012 / p. Kleinová
  • b/ Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012 a k účtovnej závierke za rok 2012
  • c/ Porovnanie hospodárenia obce a stavu majetku v roku 2012 s hospodárením a stavom majetku v predchádzajúcich rokoch / Ing. Korenko
  • d/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 / Ing. Korenko
 10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 / p. Kleinová
 11. Správa zo zasadnutia komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu
  a služieb / Ing. Hudzík
 12. Stanovisko Správy a údržby ciest PSK, Prešov k projektu na realizáciu stavby „Oprava uličného Kanalizačného zberača v mieste napojenia kanalizačnej prípojky pre dom p.č. 265/29 obec Spišský Štiavnik“ / p. Kleinová
 13. Zrušenie uznesenia OZ č. 119/2012 – členstvo v združení PRO TATRY / p. Kleinová
 14. Informácia o stave mimosúdneho vyrovnania s Humanitárom n.o. Prešov / p. Kleinová
 15. Organizácia základnej školy v školskom roku 2013/2014 / p. Kleinová
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku par.č. 169/6 Spoločenstvo vlastníkov bytov, Slnečná 427/9, 059 14 Spišský Štiavnik / p. Kleinová
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

Mária Kleinová
starostka obce