Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. júl 2013, t. j. pondelok so začiatkom o 19.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

  1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
  2. Schválenie programu zasadnutia OZ
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves o prenájom
    nehnuteľnosti súp.číslo 202 /p. Kleinová
  5. Záver

Mária Kleinová
starostka obce