Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Ďalšie prerušenie distribúcie elektriny

Vý­cho­do­slo­ven­ská dis­tri­bučná, a.s. Ko­šice ozna­muje ob­ča­nom, že pre od­berné miesto Spiš­ský Štiavnik,

  • ulica Slnečná 428-462,
  • ulica Priečna 416-418, 266-284, rómska osada
  • ulica Hlavná 302,

bude v ter­míne 26. au­gust 2013 od 7.00 do 20.00 hod. pre­ru­šená dis­tri­bú­cia elek­triny z dô­vodu plá­no­va­ných prác na za­ria­dení vy­so­kého napätia.

Pre od­berné miesto Spiš­ský Štiavnik,

  • ulica Slnečná 428-466

bude v ter­míne 27. au­gust 2013 od 7.00 do 20.00 hod. pre­ru­šená dis­tri­bú­cia elek­triny z dô­vodu plá­no­va­ných prác na za­ria­dení nízkeho napätia.

Pre od­berné miesto Spiš­ský Štiavnik,

  • ulica Priečna 257-272, 416,417
  • ulica Mariánske námestie 300,301, kostol

bude v ter­míne 28. au­gust 2013 od 7.00 do 20.00 hod. pre­ru­šená dis­tri­bú­cia elek­triny z dô­vodu plá­no­va­ných prác na za­ria­dení nízkeho napätia.

Podrobnosti v prílohe k článku:
VSD prerušenie dodávky elektriny 26.8.
VSD prerušenie dodávky elektriny 26.8.
VSD prerušenie dodávky elektriny 27.8.
VSD prerušenie dodávky elektriny 28.8.