Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 2. september 2013, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení OZ / p. Kleinová
 5. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2013 Požiarny poriadok obce / p. Kleinová
 6. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2013 / Ing. Korenko
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vlastníci bytov ulica Priečna súp.č. 4 a 5 / p. Kleinová
 8. Ponuka na odkúpenie pozemkov Mgr. Alena Jacošová, Rázusova 2677/12, 058 01 Poprad / p. Kleinová
 9. Schválenie členstva Obce Spišský Štiavnik v Občianskom združení PRAMENE, so sídlom 058 01 Gánovce, Gánovská 184 / p. Kleinová
 10. Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce Andrej Kacvinský, Slnečná 459/41, 059 14 Spišský Štiavnik / p. Kleinová
 11. Žiadosť o finančný príspevok – finančnú výpomoc Mária Slodičáková, Priečna 5, 059 14 Spišský Štiavnik / p. Kleinová
 12. Žiadosť o finančný príspevok OZ Hokejový klub HC Spišský Štiavnik / p. Kleinová
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov
 15. Spoločné odovzdanie priestorov Domova seniorov zástupcom Spišskej katolíckej charity / p. Kleinová
 16. Záver

Mária Kleinová
starostka obce