Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Informácia o verejnom obstarávaní

Informácia, týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 • Obec Spišský Štiavnik
 • IČO: 00326569
 • Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
 • Slovensko
 • Kontaktné miesto (miesta): Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
 • Kontaktná osoba: Mária Kleinová
 • Telefón: +421 527785692
 • Email: obec@spisskystiavnik.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 • Názov pridelený zákazke: Intenzifikácia a modernizácia ČOV pre obec Spišský Štiavnik
 • Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
 • Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
 • Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
 • Číslo oznámenia vo VVO: 16080-WYP, číslo VVO 191/2013 z 01.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 • Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
 • Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.10.2013
 • Dátum odoslania tejto informácie: 27.10.2013
 • Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)