Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dodatok č. 1 k Územnému plánu obce

Územný plán obce Spišský Štiavnik bol doplnený Dodatkom č. 1 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku dňa 28.11.2013 uznesením č. 69/2013.
UPN dodatok