Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh sadzobníka poplatkov na rok 2014

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2013 uznesením č. …/2013

Poskytovaná služba / poplatok

Vysielanie v obecnom rozhlase 6,00 € / reláciu
Komerčný oznam v obecnom rozhlase 20,00 € / reláciu
Prenájom verejného priestranstva 6,00 € / miesto
Kopírovanie 0,15 € / stranu
Faxovanie 1,00 € / stranu
Prenájom 120 l KUKA nádoby 5,18 € / rok
Prenájom 240 l nádoby 8,06 € / rok
Prenájom 1 100 l nádoby 47,81 € /rok
Použitie domu smútku pre občanov obce 3,31 €
Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí 16,59 €
Stočné 0,40 € / m3
Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ 6,64 € / hod.
Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

V Spišskom Štiavniku 13.11.2013

Mária Kleinová
starostka obce