Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecný spravodajca 3/2013

Vá­žení spo­lu­ob­ča­nia. V týchto dňoch sa k Vám do­stane nové číslo na­šich obec­ných no­vín – Obecný spra­vo­dajca č.3/2013. Ako vždy si ho mô­žete pre­vziať v elek­tro­nic­kej po­dobe PDF z tejto stránky. Všetky star­šie čísla náj­dete na stránke ve­no­va­nej obecným novinám.

Obecný spravodajca 03/2013