Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. november 2013, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

 1. Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ /p. Kleinová
 5. Schválenie VZN č. 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky /p. Kleinová
 6. Schválenie VZN č. 2/2014 v zmysle zák. NR SR 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov /p. Kleinová
 7. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik /p. Martinková
 8. Schválenie Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 9. Schválenie Sadzobníka poplatkov obce Spišský Štiavnik na rok 2014 /p. Kleinová
 10. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách:
  a/ následná kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1.3.2013
  b/ kontrola dodržiavania ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.v platnom znení – so zameraním na povinné zverejňovanie informácií zo strany Základnej školy ako povinnej osoby /Ing. Korenko
 11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2014 /Ing. Korenko
 12. Úprava rozpočtu obce na rok 2013 v zmysle zák. o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 /p. Martinková
 13. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2014, 2015, 2016 /Ing. Korenko
 14. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a výhľadový rozpočet na r. 2015 a 2016 /p. Martinková
 15. Schválenie Dodatku č. 16 s firmou Brantner Poprad, s.r.o. o likvidácii odpadu /p. Kleinová
 16. Návrh na výmenu pozemkov p. Stanislava Hudzíka, Mlynská 184, 059 14 Spišský Štiavnik /p. Kleinová
 17. Harmonogram inventúr majetku obce na rok 2013 /p. Martinková
 18. Žiadosti o odpredaj pozemku: /p. Kleinová
  a/ Dlhá Eleonóra, Priečna 4, 059 14 Spišský Štiavnik – záhradka pri bytovom dome č. 4
  b/ Wojtyczký Ladislav, Priečna 4, 059 14 Spišský Štiavnik – záhradka pri bytovom dome č. 4
  c/ Kostolníková Jarmila, Priečna 4, 059 14 Spišský Štiavnik – záhradka pri bytovom dome č. 4
  d/ Popadičová Anna, Priečna 4, 059 14 Spišský Štiavnik – záhradka pri bytovom dome č. 4
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Mária Kleinová
starostka obce