Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Sadzobník poplatkov na rok 2014

Zverejňujeme sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2014.
Sadzobník bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2013 uznesením č. 70/2013.
Sadzobník 2014