Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ a MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2014. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:
(viac v prílohe)
VZN 1/2014