Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č.2/2014. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.11.2013 v súlade s § 6 zák. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2, ods. 2 zák. NR SR. Č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb schválilo uznesením č. 67/2013 toto Všeobecne záväzné nariadenie:
(viac v prílohe)
VZN 2/2014