Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva rok 2013

Pre ob­ča­nov zve­rej­ňu­jeme vy­hod­no­te­nie účasti po­slan­cov Obec­ného za­stu­pi­teľ­stva na za­sad­nu­tiach

ucast

meno 1.3. 12.4. 27.5. 7.6. 15.7. 30.7. 2.9. 28.11.
Ing.M.Hudzík / / / / / / / /
J.Budinský / / ospr. ospr. / / / /
F.Proner / / / ospr. ospr. / / /
Mgr.O.Martinková / / ospr. / / / / /
Ing.D.Martinko / / / / / / / /
Ing.Mgr.Š.Bukovič ospr. / ospr. / ospr. / / /
Bc.M.Javorská-Dlugošová / / / / / / / /
Ing.M.Korheľ / / / ospr. / / / /
Ing.J.Javorský ospr. / / / / / / /

Za správnosť výpisu: A. Zummerová