Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnický ples 2014

Obec Spiš­ský Štiav­nik Vás sr­dečne po­zýva na Štiav­nický ples 15. feb­ru­ára 2014 v Ur­bár­skom dome v Spiš­skom Štiavniku.
Za­čia­tok o 19:00 hod.
Cena: 20 €
V cene: prí­pi­tok, ve­čera, pol­nočná ka­pust­nica, živá hudba (ka­pela Duo Mayor z Popradu) Tom­bola

Pred­pre­daj vstu­pe­niek:
Na obec­nom úrade alebo v Ur­bár­skom klube
plagat-ples