Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 1. mimoriadnom zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 14.1.2014

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 1. mimoriadnom zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 14.1.2014

Uznesenie č. 1/2014

OZ schvaľuje program Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2/2014

OZ schvaľuje za zapisovateľku Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice p. Františka Pronera a Ing. Matúša Korheľa. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatuje, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77 %./ a OZ bolo uznášania schopné.

Uznesenie č. 3/2014

OZ schvaľuje znenie Zmluvy o dielo č. 283/2013 medzi Obcou Spišský Štiavnik a Vodohospodárskymi stavbami a.s. Bratislava na základe verejného obstarávania po zapracovaní pripomienok a v zmysle zápisnice zo zasadnutia OZ z 13.1.2014. Predmetom zmluvy o dielo je uskutočňovanie prác a dodávok pri realizácii stavby „Intenzifikácia a modernizácia ČOV pre obec Spišský Štiavnik“.

V Spišskom Štiavniku 14.1.2014

Mária Kleinová

starostka obce

uznesenia-číslo_01_2014_13_január_2014_spravodaj