Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecná knižnica Spišský Štiavnik

Pracovníčka:

Oľga Rákociová

t. č. 0949 833 125

 

 

Výpožičná doba
 
Utorok 8,00 – 12,00 hod. 12,30-17,00 hod.
Štvrtok   12,00-18,00 hod.

 

Členské poplatky v roku 2015:

 

Deti do 15 rokov         0,50 €

Mládež a dospelí        1,00 €

 

K 31.12.2014 bolo v knižničnom fonde 6889 knižničných jednotiek.

 

Knižničný fond je rozdelený:

– odborná literatúra pre dospelých              1433 kníh

– krásna literatúra pre dospelých                 3119 kníh

– odborná literatúra pre deti                            382 kníh

– krásna literatúra pre deti                            1955 kníh

 

Časopisy:

 

V obecnej knižnici si môžete vypožičať Burdu a Praktickú slovenku.

 

Registrovaní čitatelia:

 

V roku 2014 bolo v knižnici registrovaných 201 čitateľov, z toho 86 detí do 15 rokov.

Obecná knižnica sa riadi  Knižničným poriadkom schváleným  na Obecnom zastupiteľstve 14.9.2005.

 

 

 

 

 

 

Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu MK SR na projekt s názvom „Nové knihy pre  knižnicu  Spišský Štiavnik“

 

    V roku 2013 nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu s názvom „Nové knihy pre knižnicu Spišský Štiavnik“ vo výške 500 € so spolufinancovaním vo výške 32 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup knižničného fondu do našej knižnice. Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o 88 knižných jednotiek v celkovej hodnote 532 €, ktoré sú spracované a zapísané v prírastkovom zozname  pod prírastkovými číslami  od 38 217 do 38 304.

 

Podľa tematických skupín boli knihy zadelené takto:

  • 7 kusov odborná literatúra pre dospelých
  • 40 kusov krásna literatúra pre dospelých
  • 4 kusy odborná literatúra pre deti a mládež
  • 37 kusov krásna literatúra pre deti a mládež

 

 

  Knižničný fond zakúpený z dotácie bol umiestnený v  Obecnej knižnici v Spišskom Štiavniku. Každá publikácia je označená textom: „Publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

 

Výsledkom nášho projektu je  vyhovenie požiadavkám a potrebám čitateľov obecnej knižnice, zvýšenie výpožičiek knižničného fondu a návštevnosti knižnice.

Pravidelné nákupy kníh predstavujú pre čitateľa aktuálnosť a flexibilnosť knižnice a tiež získavanie nových aktívnych členov knižnice.