Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. február 2014, t. j. piatok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ p. Kleinová

5. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách:

a/ kontrola poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu obce organizáciám Ing. Korenko

b/ správa kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2013 Ing. Korenko

6. Žiadosť p. Zdena Jendrála, Nová 38/27, 053 15 Hrabušice o odkúpenie pozemku

par.č. 2090/78 p. Kleinová

7. Žiadosti užívateľov záhradok pri bytovkách súp.č. 4 a súp.č. 5 p. Kleinová

8. Žiadosť p. Ivany Kukurovej, Priečna 6, 059 14 Spišský Štiavnik o prenajatie telocvične p. Kleinová

9. Žiadosť p. Norberta Malého a manželky Andrey Malej, Slnečná 427, 059 14 Spišský

Štiavnik o kúpu pozemku parc.č. 427 – pri bytovom dome 427 p. Kleinová

10. Správa zo zasadnutia komisie výstavby Ing. Mgr. Bukovič

11. Žiadosť o sponzorský príspevok k 50. výročiu ochrany prírody v NP Slovenský raj p. Kleinová

12 Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zámeru nadobudnutia

vlastníctva k nehnuteľnému majetku v správe Detského domova v Spišskom

Štiavniku formou bezodplatného prevodu p. Kleinová

13. Schválenie novej kronikárky obce Spišský Štiavnik p. Kleinová

14. Cena obce /starostu obce/pri odchode do dôchodku Mgr. Gőmőry Peter, riaditeľ

základnej školy – návrh. p. Kleinová

15. Chodník ulice Kvetná – Mlynská – Hornádska – rozpočet, predstavenie projektu p. Kleinová

16. Návrh VZN č. 3/2014 kamerový systém p. Kleinová

17. Informácia o podaní projektu Program obnovy dediny p. Kleinová

18. Zaradenie hasičov do skupiny v zmysle zaradenia do celoplošného rozmiestnenia

síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky pre rok 2014 p. Kleinová

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov

21. Záver

 

 

Mária Kleinová

starostka obce