Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zverejnenie zámeru

Obec Spišský Štiavnik

so sídlom: Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 zastúpená starostkou obce: Máriou Kleinovou
zverejňuje v súlade § 9 a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Spišský Štiavnik č. 9/2014 zo dňa 28.2.2014, zámer – odpredať verejnou súťažou majetok obce:
parcela číslo 2090/78 ostatné plochy o výmere 162 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2090/10 na základe GP č. 3/2014 zo dňa 21.1.2014 v sume 6,64 €/m2, spolu v sume 1075,68 € v k.ú. Spišský Štiavnik.
Kontaktná osoba zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže: Mária Kleinová, 052/46 80 064.
Lehota na predloženie súťažných ponúk končí dňa 17.4.2014 o 9.00 hod. Obec má prednostné právo spätného odkúpenia pozemku.

V Spišskom Štiavniku 11.3.2014

Dátum zverejnenia: 11.3.2014
Dátum zvesenia:
Miesto zverejnenia: úradná tabuľa obce, obecná webová stránka, regionálne noviny Korzár

Mária Kleinová

starostka obce

 

zamer