Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  11. apríl 2014, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

 

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 1.     Otvorenie zasadnutia                                                                                            p. Kleinová
 2.     Schválenie programu zasadnutia OZ
 3.     Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ                                                          p. Kleinová
 5.    Protest prokurátora k VZN obce Spišský Štiavnik č. 2/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb    p. Kleinová
 6.     5 % spolufinancovanie projektu “Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Spišský Štiavnik” v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce   p. Kleinová
 7.     Správa zo zasadnutia komisie výstavby                Ing. Mgr. Bukovič
 8.    Prerokovanie platu starostky obce Spišský Štiavnik v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 253/1994 Z.z.                                                                                            Ing. Hudzík
 9.     Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad                              p. Kleinová
 10.   Rôzne
 11.   Interpelácie poslancov
 12.   Záver

 

 

 

 

Mária Kleinová

starostka obce