Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014