Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. jún 2014, t. j. piatok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:
1. Pracovná časť o 18.00 hod.
1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia Uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ p. Kleinová
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN obce č. 2/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov p. Kleinová
6. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole – následná kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 28.02.2014 Ing. Korenko

7. Účtovná závierka a záverečný účet obce v roku 2013

a/ účtovná závierka a záverečný účet p. Martinková/ Ing. Korenko
b/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013 a k účtovnej závierke za rok 2013 Ing. Korenko
c/ správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a záverečnému účtu obce za rok 2013 p. Kleinová
d/ schválenie záverečného účtu obce za rok 2013 p. Kleinová
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2014 Ing. Korenko
9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva podľa počtu obyvateľov obce v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení pre nasledujúce volebné obdobie p. Kleinová
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnomzriadení pre nasledujúce volebné obdobie p. Kleinová
11. Organizácia školy v školskom roku 2014/2015 Mgr. Peter Gőmőry riaditeľ ZŠ
12. Žiadosť o kúpu pozemku
a/ Bc. Dušan Droppa, D. Tatarku 322/11, 058 01 Poprad
b/ Norbert Malý s manželkou Andreou, Slnečná 427, 059 14 Spišský Štiavnik p. Kleinová
13. Žiadosť o pridelenie ubytovania – Pavol Kuffner, Priečna 259/23, Spišský Štiavnik p. Kleinová
14. Stanovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny k prevodu majetku štátu – budovy Detského domova

15. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2013 Mgr. Mizerová

16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver p. Kleinová

 

2. Slávnostná časť 20.00 hod.
1. Odovzdanie Ceny obce Spišský Štiavnik
a/ Mgr. Peter Gőmőry – za rozvoj vzdelanosti v obci Spišský Štiavnik pri príležitosti odchodu do dôchodku
b/ PaedDr. Michal Mikula – za rozvoj duchovných hodnôt v obci z príležitosti 50 rokov kňazstva p. Kleinová

2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým riaditeľkám materskej a základnej školy v zmysle výberových konaní v mesiaci máj 2014:
a/ Mgr. Mária Martinková – Základná škola Spišský Štiavnik
b/ PaedDr. Oľga Akimjaková – Materská škola Spišský Štiavnik p. Kleinová

 

 Mária Kleinová 

starostka obce