Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. september 2014, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení p. Kleinová
5. Oboznámenie so stratégiou OZ MAS Pramene Ing. Ringošová
6. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách:
a/ kontrola účtovných dokladov
b/ stav hospodárenia obce za I. polrok 2014 Ing. Korenko
7. Udelenie ceny starostky obce – návrhy na ocenenie p. Kleinová
8. Žiadosť Základnej školy o schválenie a postúpenie žiadosti na MŠVVaŠ o zriadení školského klubu detí – dofinancovanie p. Kleinová
9. Žiadosť Andrea Javorská, Slnečná 462, Spišský Štiavnik o finančný príspevok na dofinancovanie vybudovania bezbariérového prístupu p. Kleinová
10. Žiadosť o zaslanie príspevku na nákup špeciálneho kočíka KIMBA 2-1 Marek Odrobina, Hlavná 394, Spišský Štiavnik p. Kleinová
11. a/ Žiadosť o uvoľnenie z funkcie veliteľa DHZ – Martin Slodičák, Slnečná 419/1,  Spišský Štiavnik
11. b/ Oznámenie Dobrovoľného hasičského zboru Spišský Štiavnik – menovanie veliteľa DHZ p. Kleinová
12. Žiadosť Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves o odsúhlasenie vynaložených nákladov nutných opráv a úprav predmetu nájmu p. Kleinová
13. Žiadosť o odsúhlasenie času predaja /poskytovania služieb/ Potraviny AS, Andrea Suchá, Nová 16/17, Hrabušice p. Kleinová
14. a/ Žiadosť o odkúpenie majetku obce – Patrik Tomajko, Matejovská 1798/12, Poprad
14. b/ Žiadosť o spätné odkúpenie pozemku – Martin Slivka s manželkou Martou, Betlanovce 110 p. Kleinová
15. Ďakovný list Hokejového klubu HC Spišský Štiavnik p. Kleinová
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver p. Kleinová

Mária Kleinová
starostka obce