Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  24. október 2014, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

 

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ p. Kleinová

5. Schválenie VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky p. Kleinová

6. Schválenie Sadzobníka poplatkov obce Spišský Štiavnik na rok 2015    p. Kleinová

7. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 v zmysle zák. o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 p. Martinková

8. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2015, 2016, 2017 Ing. Korenko

9.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 a výhľadový rozpočet na r. 2016 a 2017       p. Martinková 

  • a/ Príkaz na vykonanie inventúr rok 2014 p. Kleinová
  • b/ Harmonogram inventúr majetku obce na rok 2014   p. Martinková

10. Žiadosť Stanislav Hudzík a Jana Hudzíková, Mlynská 184,Spišský Štiavnik

  • a/ o odpredaj budovy súp. č. 801
  • b/ o odpredaj pozemku z parcely KNE 4309/2  p. Kleinová

11. Žiadosti o odpredaj pozemku: p. Kleinová

  • a/   Malý Norbert a manželka Andrea, Slnečná 427, 059 14  Spišský Štiavnik – záhradka pri bytovom dome č. 4
  • b/  Droppa Dušan, Bc.,  Priečna 4, 059 14  Spišský Štiavnik – záhradka pri bytovom dome č. 4

12. Žiadosť o kontrolu zápisnice č. 8 – Ing. Renáta Dulovičová, Mlynská 156, Spišský Štiavnik

13. Žiadosť o kontrolu platieb – Ing. Renáta Dulovičová, Mlynská 156, Spišský Štiavnik

14. Žiadosť o kontrolu správnosti účtovania stočného – vyjadrenie – Ing. Renáta Dulovičová, Mlynská 156, Spišský Štiavnik

15. Rôzne

16. Interpelácie poslancov

17. Odovzdanie cien starostky obce

18. Záver

 

 

 

 

Mária Kleinová

starostka obce