Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2015

 • Vysielanie v obecnom rozhlase – 6,00 € / reláciu
 • Komerčný oznam v obecnom rozhlase –  20,00 € / reláciu
 • Prenájom verejného priestranstva – 6,00 € / miesto
 • Kopírovanie – 0,15 € / stranu
 • Faxovanie – 1,00 € / stranu
 • Prenájom 120 l KUKA nádoby – 5,18€/rok
 • Prenájom 240 l nádoby – 8,06 € / rok
 • Prenájom 1 100 l nádoby – 47,81 € /rok
 • Použitie domu smútku pre občanov obce – 3,31 €
 • Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí – 16,59 €
 • Stočné – 0,40 € / m3
 • Prenájom zasadacej miestnosti  OcÚ – 6,64 € / hod.

 

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov