Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň
23. január 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ p. Kleinová
5. Voľba predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva p. Kleinová
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku do BSM Miroslav Ščuka a manželka Božena, Priečna 287/51,
Spišský Štiavnik p. Kleinová
7. Návrh zasadnutí OZ p. Kleinová
8. Žiadosť Základnej školy, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik o navýšenie finančných
prostriedkov Mgr. Martinková
9. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišský Štiavnik o oplotenie budovy p. Kleinová
10. Dohoda s Dobrovoľnou požiarnou ochranou, Poprad v zmysle zák. NR SR o ochrane pred
požiarmi č. 314/2001 Z.z. p. Kleinová
11. Úprava rozpočtu na roky 2015 – 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 p. Rusňák
12. Návrh na deratizovanie a vyčistenie kolónie p. Rusňák
13. Návrh na zavedenie GPS do obecných vozidiel p. Rusňák
14. Návrh rámcovej mandátnej zmluvy s Interprofis, s.r.o. p. Kleinová
15. Rôzne
16. Záver

Mária Kleinová
starostka obce