Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

REFERENDUM 7. február 2015

Oznamujeme občanom v zmysle zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, že oprávnený občan musí po príchode do miestnosti na hlasovanie preukázať svoju totožnosť.
Ak nepredloží doklad totožnosti /občiansky preukaz, slovenský cestovný doklad/ do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
Preukazovanie totožnosti svedectvom dvoch osôb známych komisii zákon neumožňuje!!!

 

vzor lístok referendum