Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň
12. marec 2015, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ p. Kleinová
5. Opätovné prerokovanie uznesenia č. 9/2015 – voľba členov komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb z dôvodu pozastavenia uznesenia starostkou
obce p. Kleinová
6. Opätovné prerokovanie uznesenia č. 11/2015 – voľba členov sociálnej komisie z dôvodu pozastavenia výkonu uznesenia starostkou obce p. Kleinová
7a / Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 Ing. Korenko
7b / Správa o vykonanej kontrole – evidencia a vybavovanie sťažností a petícií Ing. Korenko
8. Odpredaj pozemku Miroslavovi Ščukovi s manželkou Boženou parc.č. 2199/24 o výmere 249 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí p. Kleinová
9. Ponuka pani Peričkovej a p. Jabrockého na odpredaj pozemkov p. Kleinová
10. Zmluva o spolupráci s Roma Institute, n.o. p. Kleinová
11. Podpisovanie zápisníc z obecného zastupiteľstva p. Kleinová
12. Žiadosť o vyspravovanie obecných chodníkov v kolónii makadamom /obecné chodníky/ p.Koňa, predseda KV
13 a/ Žiadosť SYNOT TIP, Poprad o prevádzkovanie stávkovej kancelárie v Country Pub Spišský Štiavnik
13 b/ Žiadosť Junior Game, Bratislava k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky Potraviny AS Spišský Štiavnik
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

Mária Kleinová
starostka obce