Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. marec 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ p. Kleinová

5. Opätovné prerokovanie uznesenia č. 9/2015 – voľba členov komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb z dôvodu pozastavenia uznesenia starostkou obce p. Kleinová

6. Opätovné prerokovanie uznesenia č. 11/2015 – voľba členov sociálnej komisie z dôvodu pozastavenia výkonu uznesenia starostkou obce p. Kleinová

7a / Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 Ing. Korenko

7b / Správa o vykonanej kontrole – evidencia a vybavovanie sťažností a petícií Ing. Korenko

8. Odpredaj pozemku Miroslavovi Ščukovi s manželkou Boženou parc.č. 2199/24 o výmere 249 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí p. Kleinová

9. Ponuka pani Peričkovej a p. Jabrockého na odpredaj pozemkov p. Kleinová

10. Zmluva o spolupráci s Roma Institute, n.o. p. Kleinová

11. Podpisovanie zápisníc z obecného zastupiteľstva p. Kleinová

12. Žiadosť o vyspravovanie obecných chodníkov v kolónii makadamom

/obecné chodníky/ p.Koňa, predseda KV

13 a/ Žiadosť SYNOT TIP, Poprad o prevádzkovanie stávkovej kancelárie v Country Pub Spišský Štiavnik

13 b/ Žiadosť Junior Game, Bratislava k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky Potraviny AS Spišský Štiavnik

14. Žiadosť o výkon štátneho stavebného dohľadu p. Kleinová

15. Havarijný stav obecného rozhlasu – p. Viliam Martinko

16. Žiadosť Miroslav Pačaj, Priečna, Spišský Štiavnik o poskytnutie finančného príspevku p.Kleinová

17. Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – na 1. polrok 2015 /v zmysle poslaneckého návrhu/

18. Návrh na zmenu rozpočtu obce Spišský Štiavnik /v zmysle poslaneckého návrhu/

19. Schválenie podania žiadosti na poskytnutie dotácie z USPRK na pravidelnú celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik /v zmysle poslaneckého návrhu/

20. Prejednanie spolupráce Polície SR na území obce Spišský Štiavnik /v zmysle poslaneckého návrhu/

21. Návrh na prejednanie trvalých pobytov /v zmysle poslaneckého návrhu/

22. Návrh na zrušenie stránkových dní /v zmysle poslaneckého návrhu/

23. Návrh na zabezpečenie výberového konania /v zmysle poslaneckého návrhu/

24. Podnet k prejaveniu verejnej úcty in memoriam Vdp. Martina Martinka p. Kleinová

25. Rôzne

26. Interpelácie poslancov

27. Záver

Mária Kleinová

starostka obce