Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. apríl 2015, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 27.3.2015 p. Kleinová

5. Odsúhlasenie rámcovej zmluvy s PRBUILDING, s.r.o., Bratislava a mandátnej zmluvys Ing. Richardom Tomíkom, Bratislava p. Kleinová

6. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Poprad – postup Obce Spišský Štiavnik v konaní o poskytnutie informácií p. Kleinová

7. Prerokovanie platu starostky obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest Ing. Korheľ

8. Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie p. Koňa

9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Júlia Pačajová, Priečna 276, 059 14 Spišský Štiavnik p. Kleinová

10. Žiadosť o zmenu účelu použitia príspevku Miroslav Pačaj, Priečna 289, 059 14 Spišský Štiavnik p. Kleinová

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Záver

 

Mária Kleinová

starostka obce