Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zoznam daňových dlžníkov – aktualizácia

Obec Spišský Štiavnik vyzýva svojich dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že majú možnosť uhradiť svoj dlh do 11.5.2015. Po tomto termíne bude aktualizovaný zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014 u fyzických aj právnických osôb.

Obec následne zverejní  zoznam daňových dlžníkov  na  daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku č. 63/2012.

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2014 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (vrátane fyzických osôb – živnostníci) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.