Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, na žiadosť poslancov, zvolávam na deň 5. jún 2015, t. j. piatok so začiatkom o 16.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

4. Návrh na opätovné zníženie platu na minimum p. Žiga

5. Návrh na odvolanie zo stavebnej komisie p. Paráka p. Koňa

6. Návrh na zavedenie GPS do vozidla starostke obce p. Lacko J.

7. Návrh na úpravu otváracích hodín v prevádzke Urbársky dom p. Čonka

8. Návrh na zmenu VZN ohľadom firmy bettx, ktorá bola prerokovávaná na predposlednom OZ dňa 23.4.2015 p. Kalakaj

9. Návrh na zníženie kompetencie starostky obce Márie Kleinovej ohľadom financií p. Kalakaj

10. Návrh zapisovateľke obce na okamžité vyhotovenie kópie znení z OZ po ukončení OZ p. Lacko D.

11. Návrh na spoluprácu s advokátskou kanceláriou JUDr. Mariána Kollára, Mnoheľova 22, Poprad p. Kalakaj

12. Návrh na odsúhlasenie finančného príspevku Občianskemu združeniu Gipsy Štiavnik so sídlom Priečna 281/45, Spišský Štiavnik, IČO 42385555, vo výške 3500 € p. Kalakaj

13. Prenájom kuka nádob pre občanov obce p. Kalakaj

14. Záver

Mária Kleinová

starostka obce