Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. jún 2015, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc.Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ Bc. Kleinová
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Bc. Kleinová
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Bc. Kleinová
5. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách:
a/ Následná kontrola účtovných dokladov Ing. Korenko
b/ Stav plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 31.3.2015 v porovnaní s ročným rozpočtom obce Ing. Korenko
c/ Následná kontrola plnenia Uznesení zo zasadnutia OZ Ing. Korenko
d/ kontrola VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO – súlad s ustanoveniami zákona č.582/2004 Z.z. v platnom znení Ing. Korenko
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2015 Ing. Korenko
7. Účtovná závierka a záverečný účet obce v roku 2014
a/ správa nezávislého auditora k hospodáreniu obce za rok 2014 p. Martinková
b/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014 a k účtovnej závierke za rok 2014 Ing. Korenko
c/ porovnanie hospodárenia obce a stavu majetku v roku 2014 s hospodárením a stavom majetku v predchádzajúcich rokoch Ing. Korenko
d/ schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 Bc. Kleinová
8. Smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Bc. Kleinová
9. Žiadosť VSD, a.s., Košice o výkon štátneho stavebného dohľadu – URGENCIA Bc. Kleinová
10. Žiadosť o finančný príspevok Štefan Žiga, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Žiadosť o finančnú pomoc Zlatica Pačajová, Priečna 281, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o finančný príspevok Jaroslav Žiga, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o finančný príspevok Blanka Pačajová, Priečna 275, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o príspevok MO SČK Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Návrh na úpravu otváracích hodín v prevádzke Urbársky dom p. Čonka
16. Návrh na odsúhlasenie finančného príspevku Občianskemu združeniu Gipsy Štiavnik so sídlom Priečna 281/45, Spišský Štiavnik, IČO 42385555, vo výške 3500 € p. Kalakaj
17. Prenájom kuka nádob pre občanov obce p. Kalakaj
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce