Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 10. júl 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia p. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ p. Kleinová
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. p. Kleinová
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ p. Kleinová
5. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mgr. Štefan Bukovič p. Kleinová
6. Nastúpenie náhradníka podľa § 51 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení p. Kleinová
7. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva obce Spišský Štiavnik Ing. Gabriela Chripka p. Kleinová
8. Príprava strategického dokumentu miestnej akčnej skupiny /MAS/ Pramene p. Ringošová
9. Žiadosť o finančný príspevok Štefan Žiga, Priečna 284, Spišský Štiavnik p. Kleinová
10. Žiadosť o finančnú pomoc Zlatica Pačajová, Priečna 281, Spišský Štiavnik p. Kleinová
11. Žiadosť o finančný príspevok Jaroslav Žiga, Priečna 284, Spišský Štiavnik p. Kleinová
12. Žiadosť o finančný príspevok Blanka Pačajová, Priečna 275, Spišský Štiavnik p. Kleinová
13. Žiadosť o príspevok MO SČK Spišský Štiavnik p. Kleinová
14. a/ návrh na zvolávanie verejných zhromaždení obyvateľov obce
b/ návrh na odsúhlasenie iného spôsobu volieb do OZ p. Kleinová
15. Výzva na predloženie žiadosti na udržanie a rozšírenie kapacít materských škôl p. Kleinová
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce