Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 Rokovacieho poriadku OZ, bod 4, opätovne zvolávam na deň 28. september 2015, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ Bc. Kleinová
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Bc. Kleinová
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ Bc. Kleinová
5. Správy kontrolóra obce o vykonaní kontroly Ing. Korenko
a/ Hospodárenie za I. polrok 2015
b/ Výberové konanie na spracovateľa PHSR
c/ Výberové konanie na opravu cesty po zime
d/ Kontrola účtovných dokladov
6. Návrh na rozšírenie rozsahu diela – rekonštrukcia obecného rozhlasu v lokalite Harby – ulica Slnečná Bc. Kleinová
7. Správa predsedu sociálnej komisie o výsledku realizovania navrhnutých opatrení zo dňa 5.8.2015 v súvislosti s výskytom žltačky v rómskej osade p. Čonka Roman,p. Iveta Lacková
8. Žiadosť o finančný príspevok – doplnenie Jaroslav Žiga, Priečna 284/48, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
9. Žiadosť o opätovné vysvetlenie k odvolaniu z komisie výstavby Ing. Ľuboš Parák, Mlynská 192/71, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o finančný príspevok Dana Žigová, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Žiadosť o náhradu škody Miroslav Pačaj, Priečna 289/53, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Doplnenie účelu použitia finančného príspevku MO SČK Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Ďakovný list OZ Hokejový klub HC Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411,059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o finančný príspevok OZ Hokejový klub HC Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce