Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, na žiadosť poslancov Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2015 opätovne zvolávam na deň 4. november 2015, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení zo všetkých predošlých zasadnutí OZ od začiatku roka 2015 v termíne do konania najbližšieho ďalšieho zasadnutia OZ

5. Zníženie platu starostky obce Sp.Štiavnik na minimálnu tabuľkovú hodnotu

6. Prehodnotenie odoberania právnych služieb obcou Sp.Štiavnik

7. Vylúčenie a voľba nových členov komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb

8. Vylúčenie a voľba nových členov pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

9. Zmena podpisového práva na bankové prevody

10. Zrušenie súhlasu kontrolórovi Ing. Ondrejovi Korenkovi s členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti

11. Schválenie firmy GeoGro, s.r.o. pre geografické a kartografické v obci

12. Záver

Bc. Mária Kleinová

starostka obce