Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dotazníka pre obyvateľov obce Spišský Štiavnik

Prosíme občanov o vyplnenie Dotazníka pre obyvateľov obce Spišský Štiavnik v rámci prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 -2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Spišský Štiavnik. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Spišský Štiavnik. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu. Odpovede vyznačte krížikom v príslušnom okienku. Dotazník je možné vyplniť v papierovej forme – príloha Obecného spravodajcu č. 4/2015 aj elektronicky. Nájdete ho na www.spisskystiavnik.sk.

Dotazník prosíme odovzdať na adresu: Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241

Pondelok v čase od 7:00 do 15:00; Streda v čase od 7:00 do 17:00; Piatok v čase od 7:00 do 12:30. v termíne do 20.11.2015. Po tomto termíne nebude možné dotazníky odovzdať.