Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet na obrázku je šľahač, ktorý sa používal v domácnosti na mútenie masla. Obidvaja lúštitelia odpovedali správne, redakčná rada sa rozhodla odmeniť obidvoch súťažiacich. Sú to p. Michal Antaš a p. Mária Vagašová. Vecnú odmenu si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výhercom blahoželáme.

fotohadanka2_naweb