Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dotazník pre obyvateľov obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Spišský Štiavnik. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Spišský Štiavnik. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu.

Odpovede vyznačte krížikom v príslušnom okienku.

Dotazník

PHSR 2015_informacia_web