Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 4. december 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia Bc.Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení OZ Bc. Kleinová
5. Schválenie VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
6. Schválenie VZN č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov Bc. Kleinová
7. Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO Bc. Kleinová
8. Schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školského zariadenia Bc. Kleinová
9 . Schválenie VZN č. 5/2016 o odpadoch Bc. Kleinová
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov obce Spišský Štiavnik na rok 2016 Bc. Kleinová
11. Schválenie Dodatku k zmluve o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu Bc. Kleinová
12. Správy o kontrolnej činnosti:
a/ využívanie služobných motorových vozidiel
b/ nájomné zmluvy obce Spišský Štiavnik
c/ správa o čerpaní rozpočtu k 30.9.2015 Ing. Korenko
13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 Ing. Korenko
14. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle zák. o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 p. Martinková
15. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2016, 2017, 2018 Ing. Korenko
16. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadový rozpočet na r. 2017 a 2018 p. Martinková
17. a/ Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na rok 2015 Bc. Kleinová
b/ Harmonogram inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na rok 2015 p. Martinková
18. Žiadosť Lucia Fukoňová, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad o kúpu pozemku Bc. Kleinová
19. Žiadosť Ján Kura – orientácia záchranných zložiek v obci Bc. Kleinová
20. Žiadosť Jaroslav Žiga, Priečna 284/48, 059 14 Spišský Štiavnik o finančný príspevok Bc. Kleinová
21. Rôzne
22. Interpelácie poslancov
23. Záver
Bc. Mária Kleinová
starostka obce