Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 7, v znení neskorších predpisov,opätovne zvolávam na deň 21. december 2015, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia Bc.Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Bc. Kleinová
4. Schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školského zariadenia Bc. Kleinová
5. Schválenie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov na výstavbu nájomných bytov v rómskej osade Bc. Kleinová
6. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2016, 2017, 2018 Ing. Korenko
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadový rozpočet na r. 2017 a 2018 p. Martinková
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce