Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku na svojom zasadnutí dňa 4.12.2015 uznesením č. 174/2015 v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra v obci Spišský Štiavnik

na deň 22. januára 2016

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania
2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
3. skúsenosti v oblasti kontroly verejnej správy

Písomnú prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred konaním voľby, t.j. 8. januára 2016 do 12.00 hod. na adresu Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik – NEOTVÁRAŤ”

Povinnou prílohou prihlášky je:

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– doklady o dosiahnutom vzdelaní
– čestné prehlásenie uchádzača o nezlučiteľnosti funkcie podľa § 18 odst. 2 zákona
– profesijný životopis
– súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

Začiatok nového funkčného obdobia je 1.2.2016.

Výška pracovného úväzku: 16 hodín týždenne.

Bc. Mária Kleinová
starostka obce