Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  20. január 2016, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Bc. Kleinová
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová

5. Výber právnej pomoci pre obec Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
6. Schválenie projektu na zmenu ÚPN obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Žiadosť o dovoz dreva Agnesa Žigová, Priečna 287/51, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
8. Žiadosť o finančný príspevok Júlia Pačajová, Priečna 276/40, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
9. Žiadosť o finančný príspevok Oľga Pačajová, Priečna 284/48, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o finančný príspevok na obedy Júlia Pačajová, Priečna 276/40, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Doplnenie kanalizačného systému v obci – ukončenie PD pre stavebné povolenie Bc. Kleinová
12. Zriadenie komunitného centra v obci – zapojenie sa do operačného programu  Ľudské zdroje, prioritná os 5 “Integrácia marginalizovaných rómskych komunít” Bc. Kleinová
13. Nadstavba bytov na bytových domoch v rómskej osade ul. Priečna č.d. 283, 284 Bc. Kleinová
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce