Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výberové konanie na voľbu hlavného

Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra zo dňa 4.12.2015 sa uznesením OZ č. 185/2015 ruší, doručené prihlášky postupujú do 2. kola voľby kontrolóra vyhláseného 21.12.2015 uznesením č. 186/2015 na 15.2.2016

 

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku na svojom zasadnutí dňa 21.12.2015 uznesením č. 186/2015 v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra v obci Spišský Štiavnik

 

na deň 15. februára 2016

 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

  1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  2. bezúhonnosť

 

Písomnú prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra je potrebné odovzdať  osobne v kancelárii OcÚ v podateľni obce Spišský Štiavnik alebo doručiť poštou  najneskôr 14 dní pred konaním voľby, t.j. 1. februára 2016 do 15.00 hod. na adresu Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14  Spišský Štiavnik v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ”

 

Povinnou prílohou prihlášky je:

 

– prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia

– čestné prehlásenie uchádzača o nezlučiteľnosti funkcie podľa § 18 odst. 2 zákona

– profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe

– písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve

 

Začiatok nového funkčného obdobia je 1.3.2016.

 

Výška pracovného úväzku: v rozsahu 40 %

 

 

Bc. Mária Kleinová

starostka obce