Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. február 2016, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Bc. Kleinová

4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik a schválenie platu kontrolóra obce Bc. Kleinová

6. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za r. 2014 Mgr. Mizerová

7. Ponuka na odpredaj pozemku Stanislav Hudzík, Mlynská 184, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

8. Žiadosť o prihlásenie k trvalému pobytu Eva Pechová, Markušovce, Jareček 94/7 Bc. Kleinová

9. Žiadosť o finančný príspevok Nataša Horváthová 285, Priečna, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

10. Žiadosť o finančný príspevok Koloman Lacko, Priečna 291, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

11. Schválenie projektu na zmenu ÚPN obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

12. Doplnenie kanalizačného systému v obci – ukončenie PD pre stavebné povolenie Bc. Kleinová

13. Junior Game s.r.o. Bratislava – žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier p. Cyril Žiga

14. Rôzne

15. Interpelácie poslancov

16. Záver

Bc. Mária Kleinová

starostka obce