Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. február 2016, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Bc. Kleinová

4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová

5. Zapojenie sa do projektu – ÚPN Bc. Kleinová

6. Terénna sociálna práca – možnosť pokračovania TSP po ukončení Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Bc. Kleinová

7. Návrh záväzného rozpočtového harmonogramu obce Bc. Kleinová

8. Ukončenie projektových prác na doplnenie kanalizačného systému v obci Bc. Kleinová

9. Porealizačné zameranie – bytovky súp.č. 283, 284 v rómskej osade Bc. Kleinová

10. Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie pohostinstva Michal Čonka, Priečna 283, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Záver

Bc. Mária Kleinová

starostka obce