Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 7, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 14. marec 2016, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

 

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Bc. Kleinová
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Terénna sociálna práca – možnosť pokračovania TSP po ukončení Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Bc. Kleinová
6. Návrh záväzného rozpočtového harmonogramu obce Bc. Kleinová
7. Ukončenie projektových prác na doplnenie kanalizačného systému v obci Bc. Kleinová
8. Porealizačné zameranie – bytovky súp.č. 283, 284 v rómskej osade Bc. Kleinová
9. Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie pohostinstva Michal Čonka, Priečna 283, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Zriaďovacia listina hasičskej jednotky DHZ obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 p. Ščuka
12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 p. Ščuka
13. Žiadosť o prihlásenie k trvalému pobytu Angelika Radičová, Polomka, Hronská 10 Bc. Kleinová
14. Žiadosť o prihlásenie na trvalý pobyt Mária Žigová, Dlhé Stráže 78 Bc. Kleinová
15. Podnet na program OZ Sp.Štiavnik – dobudovanie verejnej dažďovej kanalizácie “cintorín” Bc. Kleinová, p. Koňa
16. Žiadosť o jednorazovú výpomoc Mária Bobková, Priečna 6, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc Marhefka František, Priečna 6, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
18. Žiadosť o prihlásenie k trvalému pobytu Erika Žigová, Jánovce – Machalovce 270 Bc. Kleinová
19. Žiadosť o finančný príspevok Pemčák Jaroslav, Hlavná 309/8, Spišský Štiavnik – za prvoprijímajúce deti z 3.A a 4.B triedy ZŠ v Spišskom Štiavniku Bc. Kleinová
20. Rôzne
21. Interpelácie poslancov
22. Záver