Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 7, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. apríl 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Bc. Kleinová
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Nájomná zmluva na prenájom časti garáže s Urbárskym poz. spoločenstvom Bc. Kleinová
6. Mandátna zmluva s Ing. Chomaničom Bc. Kleinová
7. Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie DHZ Spišský Štiavnik na prevádzku auta Bc. Kleinová
8. Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie DHZ na hasičské súťaže Bc. Kleinová
9. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Kristína Žigová, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o prihlásenie k trvalému pobytu Anna Pačanová, Vydrník Bc. Kleinová
11. Správa zo zasadnutia komisie výstavby p. Koňa
12. List Okresného úradu Poprad prevádzkovanie verejnej kanalizácie Bc. Kleinová
13. Ukončenie projektových prác na doplnenie kanalizačného systému v obci Bc. Kleinová
14. Správa zo zasadnutia komisie sociálnej komisie p. Čonka
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce