Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 23. jún 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutiaB c. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole – kontrola dotácií p. Ščuka
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 p. Ščuka
7. Záverečný účet obce za rok 2015
a/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 p. Ščuka
b/ schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 Bc. Kleinová  
8. Schválenie VZN o sociálnej pomoci, ak komisia vyhodnotí pripomienky Bc. Kleinová
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku záhrady k bytu č. 6 Miroslava Gajová, Priečna 4,  Spišský Štiavnik a Radovan Valentovič, Priečna 4, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Martina Balogová, Priečna 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Vyjadrenie Správy a údržby ciest PSK, Prešov k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby – odvedenie dažďových vôd z MK rómskej osady Bc. Kleinová
12. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov Špeciálna základná škola, Slnečná 421, 0259 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o výpomoc pri príležitosti 30. výročia školy Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť dieťaťa do 15 rokov Tomáš Úporský, Kvetná 39, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Žiadosť o finančný príspevok na dočasné bývanie Mária Pačajová, Priečna 276, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová

16. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty a kanalizácie na Hornádskej ulici Rudolf Parák s manželkou, Emil Hudzík s manželkou, Milan Šavel s manželkou, Hornádska, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Informácia o projekte Take away od splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity p. Ábela Ravasza Bc. Kleinová
18. Doplnenie zmlúv o prenájme v zmysle opatrení z kontroly zo dňa 5.11.2015 Bc. Kleinová
19. Žiadosť o odškodnenie z dažďového zberača “cintorín” v obci Spišský Štiavnik  Peter Tomajko, Priečna 265, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
20. Žiadosť o finančný príspevok Koloman Lacko, Priečna 291, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
21. Ponuka školení Rozvoj komunikačných a počítačových zručností pre začiatočníkov Bc. Kleinová
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce